O ARHIVU

Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo. Pokrajinski arhiv Koper je del arhivske mreže v Republiki Sloveniji in pokriva območje šestih upravnih enot: Koper, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Postojna in Sežana.

Pokrajinski arhiv Koper kot javni zavod s področja kulture opravlja javno službo, zato njegovo delovanje vpliva tako na lokalno kot na širšo skupnost. Uporabnikom posreduje gradivo v pravne in raziskovalne namene, izobražuje uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in druge zainteresirane predstavnike zasebnih pravnih oseb, svetuje in posreduje gradivo pri izdelovanju mladinskih raziskovalnih nalog, sodeluje z univerzo in šolami pri opravljanju redne prakse pod mentorstvom strokovnih delavcev PAK, pripravlja občasne tematske razstave ter po dogovoru z osnovnimi in srednjimi šolami ter univerzo organizira pedagoške delavnice oz. vodenje po arhivu s predstavitvijo najdragocenejšega arhivskega gradiva.

Arhiv opravlja naslednje naloge:

►  evidentiranje in vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil javnopravnim osebam v zvezi z ohranjanjem, materialno varnostjo, celovitostjo in urejenostjo dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,

► dajanje pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,

►  vodenje dokumentacije o javnopravnih osebah, ki so dolžne izročati arhivsko gradivo arhivu,

►  strokovna obdelava arhivskega gradiva: urejanje, popisovanje, izdelava arhivskih pripomočkov za uporabo in zagotovitev dostopnosti arhivskega gradiva,

►  vodenje evidenc o arhivskem gradivu,

►  evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva, priprava strokovnih predlogov za razglasitev dokumentarnega zasebnega gradiva za arhivsko gradivo in vodenje evidenc o njem,

►  skrb za dostopnost javnega in zasebnega arhivskega gradiva,

►  izdajanje potrdil, overjenih izpisov, prepisov in kopij dokumentov v fizični in elektronski obliki, s katerimi se potrdi istovetnost z izvirnimi dokumenti,

►  hranjenje, materialno varovanje in objavljanje arhivskega gradiva,

►  strokovno svetovanje uporabnikom arhivskega gradiva ter imetnikom in lastnikom javnega in zasebnega arhivskega gradiva,

► opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v zvezi z arhivskim gradivom, opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom in izdajanje publikacij.

 

Stanje fondov in zbirk iz evidence fondov na dan 31.12.2019. Pokrajinski arhiv Koper hrani 964 fondov in zbirk oziroma 6552,9 tekoča metra gradiva. Spodaj je prikazano stanje po strukturi fondov in statistika po številu fondov in tekočih metrih.

 

Statistika fondov in zbirk PAK

struktura fondov

št. fondov

tekoči metri

uprava

348

2778,5

pravosodje

91

1885,1

šolstvo, kultura, znanost

151

538,9

gospodarstvo

123

803,3

zdravstvo in socialna varnost

10

31

politične organizacije in združenja

                     71

307,8

civilna društva in združenja

                     47

42,3

verske skupnosti

2

0,6

rodbinski in osebni fondi

81

80,9

zbirke

40

84,5

SKUPAJ

964

6552,9

 

Organa zavoda, ki vplivata na delovanje in poslovanje zavoda, sta direktor in svet zavoda.

Svet zavoda ima tri člane – predstavnika ustanovitelja, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije (Tino Mamić, član), predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga je imenovala Kulturniška zbornica Slovenije (dr. Flavio Bonin, član) in predstavnika delavcev, ki so ga izvolili delavci arhiva (Mirjana Kontestabile Rovis, predsednica). Svet je bil imenovan junija 2020.