KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA POKRAJINSKI ARHIV KOPER

 

1.    O katalogu

Naziv organa: Pokrajinski arhiv Koper

Odgovorna oseba: mag. Nada Čibej

Datum prve objave kataloga: 20.3.2009

Datum zadnje spremembe: 21.1.2021

Dostopnost kataloga:

 • http://www.arhiv-koper.si/web/guest/info, na strani "Informacije javnega značaja"
 • fizični dostop - v prostorih zavoda Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper - vsak dan od 8:00 do 11:00 in od 11:30 do 14:30


Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 

Test javnega interesa:

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji.

OPOMBA: test je dostopen na spletni strani MJU

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

mag. Nada Čibej, direktorica 

tel.: +386 (05) 6271-824
e-pošta: nada.cibej@arhiv-koper.si

 

 

            2.  Podatki o zavodu

Firma in sedež: Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper (Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11.07.2003). V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.

Vpis v sodni register: 1/00072/00, 28.12.1973, Okrožno sodišče v Kopru

Matična številka: 5051975000

Davčna številka: 89089782

Šifra dejavnosti: 91.012

Odgovorna oseba: mag. Nada Čibej, direktorica

 

Število zaposlenih: 13

Zavod sestavljata dve organizacijski enoti: osrednja v Kopru, kjer je tudi sedež zavoda in območna enota v Piranu na naslovu Savudrijska 5.

telefon: (05) 6271 824

               (05) 6300 755

telefon OE: (05) 6734 771


e-pošta: tajnistvo@arhiv-koper.sicitalnica@arhiv-koper.si

splet: http://www.arhiv-koper.si

USTANOVITEV IN RAZVOJ ZAVODA

Organa zavoda, ki vplivata na delovanje in poslovanje zavoda, sta direktor in svet zavoda.

Svet zavoda ima tri člane – predstavnika ustanovitelja, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije (Tino Mamić, član), predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga je imenovala Kulturniška zbornica Slovenije (dr. Flavio Bonin, član) in predstavnika delavcev, ki so ga izvolili delavci arhiva (Mirjana Kontestabile Rovis, predsednica). Svet je bil imenovan junija 2020. 

 

3.  Predpisi z delovnega področja zavoda

 

4.   Seznam sprejetih strateških dokumentov

 

5.  Seznam vrst storitev

 • storitve za uporabnike arhivskega gradiva

  • - dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnicah Arhiva - glej čitalniški red (slo)  (ital), vodnik, obrazce

  • - izdelava reprodukcij, izpisov in prepisov arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene

 • storitve za ustvarjalce arhivskega gradiva
  • - svetovanje, valorizacija in priprava navodil za odbiranje - glej seznam ustvarjalcev
  • - izobraževanje uslužbencev pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom - glej razpis seminarjev
  • - izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju  

 • storitve za zainteresirano javnost
  • - priprava razstav in predavanj
  • - vodstva po arhivu za organizirane skupine

    

 • cenik storitev PAK
 • cenik storitev na trgu v PAK

 

6.   Seznam javnih evidenc

 • - Register javnopravnih oseb
 • - Evidenca fondov in zbirk v PAK
 • - Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
 • - Evidenca uporabe arhivskega gradiva
 • - Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
 • - Evidenca o arhivskem gradivu, ki je zunaj države ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, ki so ga evidentirali arhivisti PAK
 • - Evidenca mikrofilmov
 • - Evidenca arhivskega gradiva v drugih kulturnih in znanstvenih ustanovah (za območje, ki ga pokriva PAK)

 

7. Seznam izdanih publikacij

 - Seznam izdanih publikacij s cenikom (pdf).

    Cene posameznih publikacij so objavljene tudi v zavihku Knjigarna na spletni strani PAK.

 

                     8. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

                        Najpogostejše zahtevane informacije javnega značaja

Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti ter o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih.

Obrazec zahteve za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

 

9.    Javna naročila

NOVO!

NMV - NAKUP MANJŠEGA KOMBINIRANEGA VOZILA S 5-MI SEDEŽI - PONOVLJEN RAZPIS

Navodila in razpisna dokumentacija na voljo tukaj.

 

NMV - NAKUP MANJŠEGA KOMBINIRANEGA SLUŽBENEGA VOZILA

Navodila in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Popravljen obrazec PAK_predračun za službeno vozilo je na voljo tukaj.

 

NMV - DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKEGA SISTEMA V PAK

Navodila in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Popravljen obrazec PAK_predračun za klimatski sistem je na voljo tukaj.

32013L0037

32013L0037

                                      Poročila

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR brez DDV v letu 2019 so dostopna tukaj.