Veljavni predpisi

Recent Entries

Showing 1 - 20 of 26 results.
Items per Page 20
od 2
Entry URL Visits  
Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo, 75/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3598?sop=2017-01-3598 573
Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 87/2008 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083753 834
Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 48/2008 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082073 1177
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 86/2006 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063721 1137
Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 101/2008 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084318 1133
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 23/2013 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201323&stevilka=850 780
Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva 33/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1814/pravilnik-o-strokovnih-izpitih-in-pridobivanju-strokovnih-nazivov-na-podrocju-varstva-arhivskega-gradiva 586
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 42/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2140/uredba-o-varstvu-dokumentarnega-in-arhivskega-gradiva 706
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 30/2006 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061229 1360
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) 51/2014 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142170 873
Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta 85/2016 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7541 802
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper 67/2003 http://www.uradni-list.si/1/content?id=44258#!/Sklep-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-Pokrajinski-arhiv-Koper 1061
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 66/2016 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12754 794
Služba za arhiviranje in dokumentacijo Televizije Slovenija http://www.rtvslo.si/strani/sluzba-za-arhiviranje-in-dokumentacijo-televizije-slovenija/13 2313
Arhiv Univerze v Ljubljani http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/univerzitetni_arhiv.aspx 1582
Škofijski arhiv Koper http://kp.rkc.si/arhiv/ 1755
Nadškofijski arhiv Maribor http://www.mariborska-metropolija.si/ustanove/arhiv.php 1060
Nadškofijski arhiv Ljubljana http://lj.rkc.si/?id=11&fmod=2 1505
Zgodovinski arhiv na Ptuju http://www.arhiv-ptuj.si/ 4068
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici http://www.pa-ng.si/ 1893
Showing 1 - 20 of 26 results.
Items per Page 20
od 2